Motie Houd water­schappen bij de les


3 december 2021

Motie: Houd waterschappen bij de les


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 december 2021;

behandelend het Statenvoorstel 71/21 Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027;


constaterende dat

  • er een zware resultaatsverplichting rust op de doelen in de Kaderrichtlijn Water;
  • vanwege de verdeling van bevoegdheden, de provincie samen optrekt met partners in het Breed Bestuurlijk overleg Grondwater;

overwegende dat

  • de provincie Noord-Brabant door middel van monitoring en rapportage de inspanningen voor het behalen van de KRW-doelen in 2027 inzichtelijk gaat maken;
  • het de waterdoelen ten goede zal komen als er een heldere blik is op de inspanningen van alle partners, met name de waterschappen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • in het contact met de waterschappen, de waterschappen te verzoeken om de provincie in het najaar van 2022 van een evaluatie te voorzien van hoe zij het voorgenomen beleid hebben ge├»mplementeerd;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Groep Rutjens, FvD

Tegen

Groep de Bie, PvdA, GL, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, LB