Motie Geen door­boring van onze bescher­mende kleilaag


3 december 2021

Motie: Geen doorboring van onze beschermende kleilaag


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 december 2021;

behandelend het Statenvoorstel 71/21 Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027;


constaterende dat

  • uit de beantwoording van de technische vragen m.b.t. het Statenvoorstel blijkt dat er geen nieuwe onafhankelijke onderzoeken zijn waaruit blijkt dat er geen risico’s zijn voor de veiligheid van het drinkwater bij het doorboren van de beschermende kleilaag;
  • daarmee onvoldoende is gegarandeerd dat er geen problemen ontstaan voor de veiligheid van drinkwater in de toekomst;

overwegende dat

  • ook drinkwaterbedrijven hebben aangegeven dat zij zich zorgen maken over het gebruik van open systemen die door de kleilaag worden aangelegd;
  • totdat uit onderzoek blijkt dat gevaar voor het drinkwater valt uit te sluiten, het niet verantwoord is om het doorboren van de kleilaag toe te staan;

dragen Gedeputeerde Staten op

  • om de doorboring van de beschermende kleilaag ten behoeve van bodemenergiesystemen niet mogelijk te maken door geen uitvoering te geven aan de desbetreffende bepalingen uit het RWP totdat vaststaat dat risico’s kunnen worden uitgesloten;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Groep de Bie, LB

Tegen

Groep Rutjens, PvdA, GL, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, FvD