Motie Welzijn bij ingrij­pende Staten­be­sluiten


3 december 2021

Motie: Welzijn bij ingrijpende Statenbesluiten


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 december 2021;

Behandelend Statenvoorstel 40/21 Beleidskader Gezondheid 2021-2030;


constaterende dat

  • Statenbesluiten niet mogen leiden tot negatieve gezondheidseffecten;

overwegende dat

  • uitvoering van provinciaal beleid in sommige situaties tot kan leiden tot stress bij individuele betrokkenen, denk aan processen van grondverwerving en aankoop van piekbelasters;
  • bijvoorbeeld een welzijnsplan, opgesteld door de provincie en met inzet van specialisten op het gebied van gezondheid, positief kan bijdragen aan de gezondheid van individuele betrokkenen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • bij uitvoering van provinciaal beleid aan te geven op welke wijze de gezondheid van individuele betrokkenen, waar de provincie mee in gesprek is, kan worden verbeterd;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld


Status

Aangehouden

Voor

Tegen