Motie Solar carports rond het Provin­ciehuis


12 november 2021

Motie: Solar carports rond het Provinciehuis

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 5 november 2021;

Behandelend het Statenvoorstel 55/21 Begroting 2022 Provincie Noord-Brabant;


constaterende dat

  • de provincie Noord-Brabant de ambitie heeft de groei van elektrische voertuigen te faciliteren, en daartoe de laadinfrastructuur uit te breiden;
  • de overdekking van parkeerterreinen met zonnepanelen extra bronnen van duurzame energie opleveren;
  • momenteel een concreet plan wordt uitgewerkt om vergaande duurzame maatregelen te treffen aan de nieuwbouw;[1]

overwegende dat

  • in het kader van de energietransitie de voor voertuigen gebruikte elektriciteit duurzaam opgewekt dient te worden;
  • er € 2 miljoen is toegekend aan verduurzaming van het provinciehuis;
  • er ook via de immunisatieportefeuille gezocht wordt naar mogelijkheden om op een duurzame manier vermogen te genereren;
  • op het provinciehuis geen zonnepanelen mogen liggen;
  • rond het provinciehuis onoverdekte gastenparkeerterreinen liggen, die zich in het kader van multifunctioneel ruimtegebruik goed lenen voor overkapping met (doorzichtige) zonnepanelen, waarmee o.a. elektrische auto’s kunnen worden opgeladen;
  • een overkapping van de gastenparkeerterreinen, inclusief de doorloop naar de hoofdingang van het provinciehuis, onze gasten de mogelijkheid biedt om bij regen droog binnen te komen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • om als optie voor verduurzaming van het provinciehuis in de overweging mee te nemen: het voorzien van overkapping met (doorzichtige) zonnepanelen van de gastenparkeerterreinen rond het provinciehuis, de doorloop naar de ingang van het provinciehuis, en waar mogelijk de parkeerterreinen op andere locaties van de provinciale organisatie;

en gaan over tot de orde van de dag.

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


[1] Zie beantwoording technische vragen Burap II-2021


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Groep Rutjens, GL, CDA, LB

Tegen

Groep de Bie, FvD, PvdA, VVD, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP