Amen­dement niet inleveren op soor­ten­be­scherming


15 december 2017

Amendement niet inleveren op soortenbescherming


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 15 december 2017,

behandelend de Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming;


besluiten besluitpunt 2 te wijzigen naar:

De Begroting 2018 met € 2,08 mln te wijzigen met als dekkingsbronnen programma Natuur, Water en Milieu voor € 0,84 mln en legesopbrengsten voor € 1,24 mln, waarbij de € 0,15 mln uit de begrotingspost Soortenbescherming wordt vervangen door € 0,15 mln uit de algemene middelen.


Toelichting:
Voor de dekking van het bedrag van €840.000 voor de uitvoeringstaken VTH komt €510.000 van de begrotingspost Natuurwet. De €150.000 uit de begrotingspost Soortenbescherming gaat ten koste van subsidiëring van soortbeschermingsprojecten. Deze projecten zijn van groot belang voor de bescherming van veel diersoorten en met de korting van €150.000 in dit voorstel, valt deze bescherming deels weg.


En gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren,
Paranka Surminski


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, 50+, LB, CU-SGP