Amen­dement Meevallers Fauna­fonds inzetten voor opvang inheemse dieren


10 november 2017

Amendement Meevallers Faunafonds inzetten voor opvang inheemse dieren


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 10 november 2017,

behandelend het Statenvoorstel 66/17 (ontwerpbesluit I) Begroting 2018;


besluiten, dat de volgende tekst aan het ontwerpbesluit van het Statenvoorstel wordt toegevoegd, na beslispunt 8:

  • Jaarlijks de uit het Faunafonds terugvloeiende middelen te reserveren ten behoeve van de opvang van inheemse dieren in Noord-Brabant.

Toelichting:
De eenmalige stimuleringssubsidie voor de opvangcentra, subsidieregeling opvang inheemse dieren Noord-Brabant, heeft geresulteerd in de benodigde infrastructuur zoals gebouwen en inrichting, waarmee de basis voor goede opvang er nu is. De opvangcentra hebben daarnaast te maken met de jaarlijkse kosten van de exploitatie en de dierenambulances hebben te maken met structurele vervoerskosten van het vervoer van dieren naar de opvangcentra.

De laatste vier jaar is de afrekening van de bijdrage aan het Faunafonds jaarlijks minstens € 220.000 lager bijgesteld (€ 355.561 in 2014, € 270.871 in 2015, € 222.255 in 2016, € 233.550 in 2017).

Middels het amendement zetten we de resterende middelen uit het Faunafonds in voor continuering van de opvang van inheemse dieren in Noord-Brabant.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel

Lokaal Brabant,
Jan Heijman

GroenLinks,
Hagar Roijackers


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, 50+, PvdD, LB

Tegen

VVD, CDA, SP, D66, PvdA, CU-SGP