Amen­dement Rubuuste ecolo­gische verbin­dingszone Dron­gelens kanaal


29 juni 2018

Amendement Rubuuste ecologische verbindingszone Drongelens kanaal


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 29 juni 2018

behandelend het Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)


besluiten,

dat besluitpunt 3 gewijzigd wordt en als volgt komt te luiden:

3. de benodigde compensatie voor het natuur netwerk Brabant conform het compensatieplan (bijlage V van PIP bijlage 16) volledig fysiek uit te voeren in de volgende compensatiegebieden:
-
ecologische verbindingszone Drongelens kanaal, inclusief stapstenen aan beide zijden van de A59 en het voor alle doelsoorten paseerbaar maken van de ecotunnel
-
ecologische verbindingszone Baardwijkse Overlaat
-
ecologische verbindingszone Voordijk


  Toelichting
  Uit het hoofdrapport MER blijkt dat de faunatunnel van ecologische verbindingszone Drongelens Kanaal niet geschikt is voor de doelsoorten ree en vleermuis, omdat de barrièrewerking door GOL toeneemt.

  Er is al één miljoen aan provinciale middelen geïnvesteerd in ecologische verbindingszone Drongelens Kanaal, een gebied dat juist door de inrichting zijn natuurwaarden krijgt. Een maximale inzet is daarom erg belangrijk en daarbij hoort een robuuste ecotunnel die voor alle doelsoorten passeerbaar is.

  Partij voor de Dieren,
  Marco van der Wel


  Status

  Verworpen

  Voor

  GL, PvdD, LB

  Tegen

  PvdA, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP