Motie Behoud de spoordijk


29 juni 2018

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 29 juni 2018,

behandelend het Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL);


overwegende dat

  • de begroeiing op de dijk een grote variĆ«teit aan flora en fauna kent, hetgeen met de huidige GOL-plannen verloren gaat;
  • de spoordijk als geluidswal functioneert tussen de A59 en de aanliggende woonwijken van Waalwijk en Drunen;
  • de spoordijk een hoge cultuurhistorische en recreatieve waarde voor omwonenden en gebruikers heeft;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • in het kader van realisatie van GOL de spoordijk niet (gedeeltelijk) af te breken, maar zo goed als mogelijk te behouden, dan wel te versterken, dan wel te verbreden waar nodig t.b.v. de snelfietsroute;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, LB, PVV

Tegen

PvdA, VVD, CDA, SP, D66, 50+, CU-SGP