Motie Grijs water voor alle Brabanders


20 april 2018

Motie Grijs water voor alle Brabanders


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20 april 2018,

behandelend Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018;


overwegende dat

  • in een groeiend aantal woningen in Noord-Brabant energiebesparende en duurzame technieken worden toegepast;
  • de transitie naar de gasloze woonwijk hier een sprekend voorbeeld van is;
  • door de aanleg van een grijswatersysteem veel minder water wordt verspild;

constaterende dat

  • het provinciehuis is voorzien van een grijswatersysteem en daarmee 4400 m3 drinkwater per jaar bespaart;

dragen Gedeputeerde Staten op/verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de zogenoemde wijkenergieplannen samen te laten vallen met wijkwaterplannen, door de werkzaamheden voor het energieneutraal maken van een woning parallel te laten lopen met de aanleg van een grijswatersysteem bij een woning;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel & Paranka Surminski

Na de behandeling
Deze motie is tijdens de bespreking ingetrokken. In december 2018 is het voorstel van de motie echter wel opgenomen in het (concept)grondwaterbeleid.

Nieuwbouwwoningen worden nu niet alleen energieneutraal, maar ook waterneutraal. Dit is gericht op alternatieven voor laagwaardig gebruik (toiletspoeling, wasmachine, tuin). Dit is een intensivering van het bestaande beleid. De provincie erkent dat dit noodzakelijk is gezien de urgentie van de opgave om zo zuinig en efficiƫnt mogelijk om te gaan met water. Ons kostbare drinkwater moet alleen gebruikt worden voor hoogwaardig gebruik zoals menselijke consumptie.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen