Amen­dement wijziging leges­ver­or­dening


21 juni 2013

Amendement wijziging legesverordening

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 juni 2013,

Behandelend het Statenvoorstel 41/13A ‘Voorjaarsnota 2013’;

Besluiten:

  • De leges in de tarieventabel horende bij de Legesverordening Noord-Brabant 2012 voor het aanvragen van een vergunning op grond van artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 per direct te wijzigen van 656 euro naar 3206 euro;
  • Vanaf 1 januari 2014 te zorgen voor continuering van kostendekkendheid van bovenstaande leges.


Toelichting:

de provincie Noord-Brabant heeft op dit moment te maken met een begrotingstekort;
De uitvoering van de Natuurbeschermingswet 1998 is, wat betreft het vergunningverleningproces op grond van artikel 16 en 19d niet kostendekkend voor de provincie Noord-Brabant;
Bij de behandeling van de legesverordening zijn de leges voor het aanvragen van een vergunning op grond van artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 teruggebracht van € 3206,- naar € 656,-;
In 2012 is 3,3 miljoen euro extra beschikbaar gesteld in de Voorjaarsnota 2012 ten behoeve van het werkaanbod Nb-wetvergunningen en meldingen verordening stikstof;
Tot en met week 21 van 2013 zijn reeds 359 aanvragen gedaan waar dergelijke leges voor verschuldigd zijn en dit komt door de verlaging van de leges neer op een verlies voor de provincie van 915.450 euro (359x2550) tot en met week 21. Dit betekent dat de provincie per maand een verlies lijdt van gemiddeld 188.902 euro door verlaging van de leges;


En gaan over tot de orde van de dag.

ir. M.C. van der Wel
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

VVD, CDA, SP, PvdA, D66, GL, PvdD, OSN, 50+

Tegen

PVV