Biolo­gische dier­hou­derij


19 maart 2010


MOTIE Biologische dierhouderij

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 maart 2010

Constaterende

Dat de intensieve veehouderij vanuit het oogpunt van volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu, biodiversiteit, mineralenkringloop, klimaat, wereldvoedselverdeling en mensenrechten onhoudbaar is;

Dat dit vraagt om structurele oplossingen in plaats van symptoombestrijding;

Overwegende

Dat de FAO stelt dat met biologische landbouw de wereldvoedselproduktie met 32 % toeneemt;

Dat met biologische landbouw de biodiversiteit met 22% toeneemt;

Dat intensieve veehouderij grote risico's met zich meebrengt voor de volksgezondheid;

Dat op biologische bedrijven dieren een natuurlijke weerstand hebben en dus minder kans op dierziekten;

Dat op kleine bedrijven de risico's op het verspreiden van dierziekten beter beheersbaar zijn;

Dat de intensieve veehouderij bijdraagt aan de 'industrialisatie' van het landelijk gebied;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Een einde te maken aan de intensieve veehouderij;

Volledig in te zetten op biologische veehouderij;

Een stappenplan voor te leggen voor de transitie van intensieve naar biologische veehouderij.

En gaan over tot de orde van de dag.

Birgit Verstappen
Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

GL, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, SP, CU-SGP, D66

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer