Geen uitbreiding in exten­si­ve­rings­gebied


19 maart 2010


MOTIE Geen uitbreiding in extensiveringsgebied

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 maart 2010


Constaterende

Dat na de inwerkingtreding van de reconstructieplannen er een groei van 10% is opgetreden in extensiveringsgebied;

Dat de wettelijke doelstelling van de reconstructiewet juist een afwaartse beweging in extensiveringsgebied is;

Dat de doelstellingen met betrekking tot vermindering van ammoniakuitstoot, terugdringen geurgehinderden, afname natuurbelasting, ontstening en landschapsverbetering in extensiveringsgebied niet gehaald worden;


Overwegende

Dat minder dieren in extensiveringsgebied leidt tot een lagere belasting op natuur, milieu en woonkernen;

Dat het nakomen van de wettelijke bepalingen omtrent huisvesting leidt tot het houden van minder dieren en mogelijke bedrijfsbeëindiging;

Dat dit gewenste ontwikkelingen zijn;


Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Geen enkele uitbreiding meer toe te staan in extensiveringsgebied;

De noodzakelijke aanpassingen in verband met de AMvB Huisvesting plaats te laten vinden binnen de huidige bebouwing.


En gaan over tot de orde van de dag.

Birgit Verstappen
Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

GL, PvdD, D66

Tegen

CDA, VVD, PvdA, SP, CU-SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer