Motie Aan emis­sie­re­duc­tie­normen voldoen met minder dieren


27 november 2020

Motie: Aan emissiereductienormen voldoen met minder dieren


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 27 november 2020;

behandelend Statenvoorstel 79/20 Interim Omgevingsverordening – regelwijziging 2;


overwegende dat

  • er veehouders zijn die over een aantal jaren stoppen;
  • investeringen in nieuwe stalsystemen voor die korte tijd niet rendabel zijn;
  • emissiereductie ook behaald kan worden door het aantal gehouden dieren te reduceren;

constaterende dat

  • de huidige regels geen uitzondering op de strengere emissienormen bieden voor veehouders die emissie willen reduceren door minder dieren te houden;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • om te onderzoeken wat de vraag bij veehouders is om met het houden van minder dieren te voldoen aan de gestelde eisen voor emissienormen;
  • uit te werken hoe die verlaging van de emissie uitgewerkt kan worden in een beleidsregel;
  • hierover PS te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

FvD, PvdA, GL, PvdD, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Faunabeschermende maatregelen bij windturbines

Lees verder

Motie Resterende ondersteunende maatregelen transitie veehouderij schrappen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer