Motie Aan emis­sie­re­duc­tie­normen voldoen met minder dieren


27 november 2020

Motie: Aan emissiereductienormen voldoen met minder dieren


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 27 november 2020;

behandelend Statenvoorstel 79/20 Interim Omgevingsverordening – regelwijziging 2;


overwegende dat

  • er veehouders zijn die over een aantal jaren stoppen;
  • investeringen in nieuwe stalsystemen voor die korte tijd niet rendabel zijn;
  • emissiereductie ook behaald kan worden door het aantal gehouden dieren te reduceren;

constaterende dat

  • de huidige regels geen uitzondering op de strengere emissienormen bieden voor veehouders die emissie willen reduceren door minder dieren te houden;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • om te onderzoeken wat de vraag bij veehouders is om met het houden van minder dieren te voldoen aan de gestelde eisen voor emissienormen;
  • uit te werken hoe die verlaging van de emissie uitgewerkt kan worden in een beleidsregel;
  • hierover PS te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

FvD, PvdA, GL, PvdD, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP

Tegen