Motie Fauna­be­scher­mende maat­re­gelen bij wind­tur­bines


13 november 2020

Motie: Faunabeschermende maatregelen bij windturbines


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 13 november 2020;

behandelend Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021;


constaterende dat

  • windturbines niet enkel voor individuele vogels en vleermuizen fatale gevolgen kunnen hebben, maar windturbines ook serieuze negatieve gevolgen kunnen hebben voor populaties;
  • slachtoffers onder vogels en vleermuizen geminimaliseerd kunnen worden middels diverse mitigerende maatregelen, die op verschillende plekken binnen en buiten Nederland al succesvol in praktijk zijn gebracht;[2]

overwegende dat

  • het college heeft aangegeven dat mitigerende maatregelen ter bescherming van vogels een plaats kunnen krijgen in de concrete uitwerking van initiatieven, waarbij dit per initiatief moet worden afgewogen;
  • de toepassing van mitigerende maatregelen niet vrijblijvend kan zijn, omdat deze maatregelen een provinciaal belang dienen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • bij de verlening van vergunning of ontheffing bij de ontwikkeling van windturbines in het kader van een goede inpassing in de omgeving op te leggen, dat alle mogelijke en relevante mitigerende maatregelen worden genomen om dodelijke slachtoffers te voorkomen;
  • tevens daarbij op te leggen dat monitoring van de effectiviteit van de mitigerende maatregelen achteraf wordt uitgevoerd;
  • de resultaten van de monitoring te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe projecten op het gebied van windturbines;
  • de inzet en de resultaten van de toegepaste mitigerende maatregelen regelmatig te evalueren en Provinciale Staten hiervan verslag te doen;
  • hiervoor een regeling uit te werken in de omgevingsverordening;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Willem Rutjens,
Forum voor Democratie

Martijn de Kort,
PvdA


Status

Aangenomen

Voor

FvD, PvdA, GL, PvdD, SP, PVV, D66, CU-SGP, 50+

Tegen

LB, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Elektrische dienstauto’s voor Gedeputeerde Staten

Lees verder

Motie Aan emissiereductienormen voldoen met minder dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer