Motie Reste­rende onder­steu­nende maat­re­gelen transitie veehou­derij schrappen


27 november 2020

Motie: Resterende ondersteunende maatregelen transitie veehouderij schrappen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 27 november 2020;

behandelend Statenvoorstel 79/20 Interim Omgevingsverordening – regelwijziging 2;


constaterende dat

  • in 2017 de deadline voor het voldoen aan de emissie-eisen naar voren is gehaald, waarop ter verzachting het pakket ‘Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij’, á € 75 miljoen, is vrijgemaakt;
  • de deadline voor het voldoen aan de IOV-eisen nu wordt doorgeschoven naar 1 januari 2024, waardoor veehouders meer tijd hebben om te voldoen aan de emissie-eisen;
  • er in de stelpost Ondersteunende Maatregelen nog € 7 miljoen aan restantmiddelen over zijn, die zonder wijziging op een later moment aan de programmalasten worden toegevoegd;

overwegende dat

  • het teruglopen van de financiële ruimte maakt dat scherpe keuzes gemaakt moeten worden;
  • we rekening mogen houden met het vermogen van de Brabantse veesector om zaken zelf op te lossen;
  • veehouders meer tijd hebben gekregen om te voldoen aan de emissie-eisen, waardoor minder verzachting in de vorm van ondersteunende subsidie vanuit de provincie nodig is;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij zoveel mogelijk te ontmantelen, en lopende projecten zoveel mogelijk af te bouwen, om zoveel mogelijk middelen uit de stelpost Ondersteunende Maatregelen hiertoe niet in te zetten;
  • een inhoudelijke en financiële uitwerking hiervan aan PS voor te leggen ter vaststelling voor de Bestuursrapportage I-2021;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Martijn de Kort,
PvdA


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SP

Tegen

FvD, GL, LB, VVD, CDA, PVV, D66, 50+, CU-SGP