Motie Reste­rende onder­steu­nende maat­re­gelen transitie veehou­derij schrappen


27 november 2020

Motie: Resterende ondersteunende maatregelen transitie veehouderij schrappen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 27 november 2020;

behandelend Statenvoorstel 79/20 Interim Omgevingsverordening – regelwijziging 2;


constaterende dat

  • in 2017 de deadline voor het voldoen aan de emissie-eisen naar voren is gehaald, waarop ter verzachting het pakket ‘Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij’, á € 75 miljoen, is vrijgemaakt;
  • de deadline voor het voldoen aan de IOV-eisen nu wordt doorgeschoven naar 1 januari 2024, waardoor veehouders meer tijd hebben om te voldoen aan de emissie-eisen;
  • er in de stelpost Ondersteunende Maatregelen nog € 7 miljoen aan restantmiddelen over zijn, die zonder wijziging op een later moment aan de programmalasten worden toegevoegd;

overwegende dat

  • het teruglopen van de financiële ruimte maakt dat scherpe keuzes gemaakt moeten worden;
  • we rekening mogen houden met het vermogen van de Brabantse veesector om zaken zelf op te lossen;
  • veehouders meer tijd hebben gekregen om te voldoen aan de emissie-eisen, waardoor minder verzachting in de vorm van ondersteunende subsidie vanuit de provincie nodig is;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij zoveel mogelijk te ontmantelen, en lopende projecten zoveel mogelijk af te bouwen, om zoveel mogelijk middelen uit de stelpost Ondersteunende Maatregelen hiertoe niet in te zetten;
  • een inhoudelijke en financiële uitwerking hiervan aan PS voor te leggen ter vaststelling voor de Bestuursrapportage I-2021;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Martijn de Kort,
PvdA


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SP

Tegen

FvD, GL, LB, VVD, CDA, PVV, D66, 50+, CU-SGP

Lees onze andere moties

Motie Aan emissiereductienormen voldoen met minder dieren

Lees verder

Motie Voorkom slachtoffers van brand en verstikking in nieuwe stalsystemen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer