Motie Voorkom slacht­offers van brand en verstikking in nieuwe stal­sys­temen


27 november 2020

Motie: Voorkom slachtoffers van brand en verstikking in nieuwe stalsystemen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 27 november 2020;

behandelend Statenvoorstel 79/20 Interim Omgevingsverordening – regelwijziging 2;

overwegende dat

  • Provinciale Staten unaniem van mening zijn dat het verbeteren van dierenwelzijn in Brabant nadrukkelijke en blijvende aandacht behoeft;
  • Provinciale Staten unaniem Gedeputeerde Staten heeft verzocht zich uit te spreken dat het verbeteren van dierenwelzijn de komende jaren een prioriteit blijft;
  • stalelektronica niet alleen oorzaak van brand kunnen zijn, maar ook een essentiële oorzakelijke rol kunnen spelen in het stikken van dieren in stallen, met ernstig dierenleed tot gevolg;

constaterende dat

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • om de Subsidieregeling transitie veehouderijen aan te passen zodat voor het verstrekken van subsidie op grond van §2 First movers een voorwaarde wordt opgenomen dat subsidie alleen verstrekt wordt als alle mogelijke en relevante technieken ter voorkoming van slachtoffers door stalbranden en verstikking worden ingezet bij de betreffende innovatieve stalsystemen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Tom Ludwig,
GroenLinks

Martijn de Kort,
PvdA


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GL, PvdD, SP, PVV, D66

Tegen

FvD, LB, VVD, CDA, 50+, CU-SGP