Amen­dement Restopgave EVZ op de kaart


27 januari 2021

Amendement: Restopgave EVZ op de kaart


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 26 februari 2021;

behandelend het Statenvoorstel 75/20A Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB;


besluiten, dat de tekstpassage

  1. tot het vaststellen van de gewijzigde EVZ-opgave op 3.080 ha.
  2. tot het vaststellen van de gewijzigde opdracht aan het GOB omtrent de EVZ-opgave op 1.325 ha i.p.v. 1.775 ha.

vervalt en gewijzigd dient te worden in de volgende tekst:

  1. tot het vaststellen van de ongewijzigde EVZ-opgave op minimaal 3.930 ha, bestaande uit 3080 ha bestaande EVZ (planologisch beschermd en financieel gedekt) en 850 ha restopgave.
  2. tot het vaststellen van de gewijzigde opdracht aan het GOB omtrent de EVZ-opgave op 1.325 ha i.p.v. 1.775 ha.
  3. de restopgave, zijnde 350 ha reeds beschermd en 500 ha overige restopgave, te behouden in afwachting van de beschikbaarheid van financiële middelen.
  4. dat de restopgave ook na 2027 gerealiseerd mag worden.


Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Janneke van Kessel,
D66

Nico Heijmans,
SP

Toelichting
Bij het opstellen van BRUG in 2012 was de EVZ-opgave 3930 ha (Statenmededeling dd 14 oktober 2020). Het realiseren van robuuste natuur is een kerntaak van de provincie. EVZ’s zijn in de oorspronkelijk plannen aangemerkt als nuttig en noodzakelijk.

Bij het laten vervallen van een aantal EVZ’s hebben de financiële redenen de bovenhand gevoerd, en een gedegen ecologische onderbouwing voor de actualisatie van de EVZ’s ontbreekt. Bij nadere bestudering blijkt dat er voldoende voorbeelden zijn waaruit blijkt dat ten minste een aantal te vervallen EVZ’s wél nuttig en noodzakelijk zijn. Daar moet nader ecologisch naar worden gekeken.

Met dit amendement stellen wij voor om bij uitvoering van Statenvoorstel 75/20A, Actualisatie omvang provinciale EVZ's, de volgens de kaart te vervallen hectaren EVZ’s in ieder geval planologisch te behouden. Daarnaast stellen wij voor om naast de in het voorstel genoemde vier categorieën, een restopgave van EVZ-ha’s te behouden die wel nuttig en/of noodzakelijk zijn, maar waarvoor momenteel geen budget is. Deze restopgave kan tot maar ook na 2027 nog gerealiseerd worden.


Status

Ingediend

Voor

Tegen