Motie Houd EVZ’s in het oog


12 maart 2021

Motie: Houd EVZ’s in het oog


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 12 maart 2021;

behandelend het Statenvoorstel 75/20A Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB;

constaterende dat

overwegende dat

  • de monitoring van het Natuur Netwerk Brabant in 2024 een geschikt moment is om te bezien of EVZ’s zouden moeten worden toegevoegd;
  • ook initiatieven van onderaf (zoals burgerinitiatieven) op het gebied van EVZ’s gefaciliteerd zouden moeten kunnen worden;

Vragen Gedeputeerde Staten

  • om in het beleid aangaande (actualisatie van) provinciale EVZ’s en de EVZ-opgave uitdrukkelijk de mogelijkheid op te nemen om EVZ’s toe te voegen;
  • om initiatiefnemers van natuurprojecten erop te wijzen dat subsidieregelingen zoals Stimuleringsregeling Landschap (STILA) ook gebruikt kunnen worden voor de realisatie van een EVZ;
  • om tot 2024 een lijst bij te houden van potentiële (oude of nieuwe) EVZ’s die zouden kunnen worden toegevoegd aan de opgave, en deze lijst bij de evaluatie van het Natuur Netwerk te betrekken;
  • ook de leden van de EVZ-begeleidingsgroep bij het opstellen van die lijst te betrekken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GL, PvdD, LB, VVD, CDA, SP, D66, 50+, CU-SGP

Tegen

FvD, PVV, Groep Rutjens