Motie Aandacht voor het sociale aspect van de land­bouw­tran­sitie


8 april 2022

Motie: Aandacht voor het sociale aspect van de landbouwtransitie


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 april 2022;

behandelend het Statenvoorstel 17/22 Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030;


overwegende dat

  • het bedrijven van landbouw voor veel boeren niet zomaar een baan is, maar een identiteit, met diepgewortelde sociale en culturele aspecten;
  • de landbouwtransitie voor veel boeren ingrijpende psychische en sociale gevolgen kan hebben, met name voor boeren die al dan niet vrijwillig stoppen, maar ook voor boeren die overschakelen naar meer duurzame of plantaardige productie;
  • er projecten en organisaties zijn, specifiek gericht op psychische en sociale problematiek bij boeren, zoals AgroZorgwijzer en Zorg om Boer en Tuinder;
  • de provincie een rol kan nemen in het verbinden van deze projecten en organisaties met boeren en erfbetreders (waaronder de omgevingsdiensten);

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • bij het ondersteunen van stoppende of overschakelende boeren nadrukkelijk ook aandacht te hebben voor de sociale aspecten van de betreffende veranderingen;
  • dit concreet op te nemen in de uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel, zoals het actief en structureel onder de aandacht brengen van de bestaande initiatieven bij boeren en erfbetreders;


en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld

Lokaal Brabant,
Wil van Pinxteren

CDA,
Tanja van de Ven-Vogels


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, Groep Rutjens, PvdA, GL, LB, CDA, SP, D66, 50+, CU-SGP, PVV

Tegen

Groep de Bie, FvD, VVD