Motie Insec­ten­kweek buiten de voed­sel­keten houden


8 april 2022

Motie: Insectenkweek buiten de voedselketen houden


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 april 2022;

behandelend het Statenvoorstel 17/22 Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030;


constaterende dat

  • insecten dieren zijn, en het vermogen hebben pijn te lijden;[1]

overwegende dat

  • dierenwelzijnsoverwegingen ook op insecten van toepassing zijn;
  • er bij insectenteelt enorme aantallen individuele dieren zijn gemoeid, die in kratten en bakken leven, in zulke grote aantallen dat dit in tonnen gewicht wordt uitgedrukt;
  • voedsel voor te kweken insecten – organische reststromen, zoals voedselresten – doorgaans prima gecomposteerd kan worden om vervolgens als groenbemesting in de akkerbouw te dienen, daarmee bijdragende aan kringlooplandbouw met korte ketens;
  • het toevoegen van insectenkweek aan de veehouderijketen juist zorgt voor een langere keten;

van mening zijnde dat

  • het ethisch onaanvaardbaar is om dieren te ‘kweken’ als voer voor dieren die op hun beurt weer worden gefokt, gebruikt en gedood voor voedselproductie;
  • het onverstandig is om het opzetten van een intensieve insectenhouderijsector te stimuleren en/of faciliteren, gezien de groeiende maatschappelijke zorgen rond dierenwelzijn;

dragen Gedeputeerde Staten op

  • in de op te stellen uitvoeringsagenda’s geen provinciaal beleid ten behoeve van insectenkweek op te nemen;
  • op geen enkele wijze insectenkweek te stimuleren, te faciliteren, te ondersteunen en/of te promoten;


en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld


[1] https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2019/07/11/thwack--insects-feel-chronic-pain-after-injury.html


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP