Motie Sierteelt niet onder­steunen


8 april 2022

Motie: Sierteelt niet ondersteunen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 april 2022;

behandelend het Statenvoorstel 17/22 Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030;


constaterende dat

  • Brabant met een behoorlijke ruimtelijke druk te maken heeft, door een veelvoud aan ruimteclaims aangaande natuur, energieopwekking, wonen, infrastructuur, industrie en landbouw;

overwegende dat

  • er evenredige afwegingen gemaakt moeten worden over de inzet van provinciale middelen, waarbij uit gegaan moet worden van verschillende provinciale belangen;
  • met sierteelt weliswaar particuliere economische belangen zijn gemoeid, maar geen bijdrage wordt geleverd aan maatschappelijke opgaven rond natuur, klimaat, wonen, etc.;
  • de sierteeltsector als reguliere economische sector beschouwd moet worden, waarvoor geen redenen zijn om als overheid middelen o.i.d. aan te besteden;
  • de sierteeltsector een aanzienlijk energieverbruik kent, in een tijd waarin we te maken hebben met de grote energietransitieopgave, waarbij energiebesparing essentieel is;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • in de op te stellen uitvoeringsagenda’s geen provinciaal ondersteunend en stimulerend beleid ten behoeve van sierteelt op te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld

SP,
Nico Heijmans


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, PVV, D66, 50+, CU-SGP

Lees onze andere moties

Motie Aandacht voor het sociale aspect van de landbouwtransitie

Lees verder

Motie Landbouwgif; Noem het beestje bij de naam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer