Motie Aanstaande biolo­gische boeren onder­steunen vanuit BOF2


26 maart 2021

Motie: Aanstaande biologische boeren ondersteunen vanuit BOF2


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 26 maart 2021;

behandelend het Statenvoorstel 04/21 BOF2: Vervolg Brabant Outcome Fund;


constaterende dat

 • boeren die willen omschakelen naar een biologisch bedrijf moeilijk aan een financiering komen;
 • op 13 november 2020 motie ‘Landbouw is economie’ met brede steun is aangenomen;
 • deelnemers aan het BOF2 nadrukkelijk moeten voldoen aan People, Profit én Planet;

overwegende dat

 • biologische landbouw onderdeel is van een natuurinclusieve en circulaire landbouw;
 • een groter deel van biologische boeren vanuit maatschappelijke betrokkenheid bijdragen aan het onderdeel People, o.a. als zorgboerderij en sociale werkplaats;
 • biologische landbouw een positieve bijdrage levert aan verschillende provinciale doelen;
 • het ministerie van LNV en de Provincie Noord-Brabant de wens hebben om tot een circulaire landbouw te komen;
 • er vanuit de agrarische sector steeds meer interesse is voor de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw;
 • het college nadrukkelijk heeft aangegeven dat BOF2 aanvragen met betrekking tot boeren die een omschakeling willen maken, in aanmerking kunnen komen voor een financiering;

vragen Gedeputeerde Staten

 • om selectiecriteria op te nemen waardoor boeren, die willen omschakelen naar biologische bedrijfsvoering, gebruik kunnen maken van een BOF2-financiering;
 • Profit breder te zien, te behandelen en te beoordelen dan financieel gewin op de korte termijn en nadrukkelijk ook het welzijn en de gezondheid van de Brabantse burger in haar overwegingen te betrekken;
 • om bij een grote hoeveelheid aanvragen voor financiering van die boeren, met een voorstel te komen om extra financiële middelen toe te kennen vanuit de portefeuilles economie en landbouw;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Jan Frans Brouwers,
50PLUS


Deze motie is ingetrokken na de toezegging van Gedeputeerde Staten dat er meer geld beschikbaar komt voor omschakeling naar biologisch boeren indien blijkt dat de aanvragen de beschikbare financiering overstijgen.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen