Motie Afre­kenbare doelen voor uitvoe­rings­pro­gramma Eiwit­tran­sitie


3 juli 2020

Motie: Afrekenbare doelen voor uitvoeringsprogramma Eiwittransitie


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 juli 2020;

behandelend Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020;


constaterende dat

  • het uitvoeringsprogramma Eiwittransitie een aantal concrete ambities en doelstellingen kent;
  • voor het uitvoeringsprogramma eiwittransitie prestatie-indicatoren ontbreken;

overwegende dat

  • prestatie-indicatoren van belang zijn voor het monitoren van de voortgang van het uitvoeringsprogramma Eiwittransitie;
  • de plantaardige eiwittransitie als de Tesla van de agrofood gezien kan worden, met grote kansen voor de versteviging van de Brabantse concurrentiepositie;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • prestatie-indicatoren te bepalen voor elk van de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma Eiwittransitie;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel

GroenLinks,
Jade van der Linden


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement GOL-kostenstijging alleen financieren uit betrokken reserves

Lees verder

Motie Borging toezicht op afstand luchtwassers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer