Motie Borging toezicht op afstand lucht­wassers


3 juli 2020

Motie: Borging toezicht op afstand luchtwassers


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 juli 2020;

Behandelend Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020;


overwegende dat

  • voor een dekkende borging van het toezicht op de werking van luchtwassers en voor de verlaging van de werkdruk van de toezichthouder, online inzien van monitoringsgegevens zeer gewenst is;[1]
  • het bevoegd gezag het online beschikbaar stellen van monitoringsgegevens van luchtwassers enerzijds als voorwaarde kan opnemen in de vergunning en de toezichthouder anderzijds hierover ook afspraken vast kan leggen met de veehouder;

constaterende dat

  • gebruik van de online portal waarin de toezichthouder het functioneren van de luchtwasser op dat moment en in het recente verleden kan inzien, niet verplicht is en daarom door veel veehouderijen niet gebruikt wordt;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • een voorstel te doen voor het Brabantbreed opnemen van het real time online beschikbaar stellen van monitoringsgegevens van luchtwassers als voorwaarde in toekomstige vergunningen;
  • de toezichthouder de opdracht te verlenen om met de Brabantse veehouderijen afspraken te maken over het real time online beschikbaar stellen van monitoringsgegevens van luchtwassers;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel

GroenLinks,
Tom Ludwig

[1] ODZOB Jaarstukken 2016


Status

Aangehouden

Voor

Tegen