Amen­dement GOL-kosten­stijging alleen finan­cieren uit betrokken reserves


3 juli 2020

Amendement: GOL-kostenstijging alleen financieren uit betrokken reserves


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 juli 2020;

behandelend Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020;


besluiten, dat de volgende tekst aan het ontwerpbesluit van het Statenvoorstel wordt toegevoegd, onder een aanvullend beslispunt 5:
De middelen voor de aanvullende financiering voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), aangaande de indexatie, te weten € 3,6 mln., volledig te onttrekken uit de direct aan de tekorten gerelateerde begrotingsposten; programma 03 Water (€ 0,15 mln.); de reserve Verkeer & Vervoer (€ 1,65 mln.), en; de risicoreserve werklocaties (€ 1,8 mln.).


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel

GroenLinks,
Tom Ludwig


Toelichting
Dit amendement gaat over het – onzes inziens onterecht – onttrekken van € 400.000 uit de risicoreserve N&O Natuur.
In 2018 zijn de provinciale inpassingsplannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) door PS vastgesteld, op basis van een totaal kostenplaatje van € 100,7 miljoen. Ondertussen zijn de verwachte kosten met € 17,2 miljoen verhoogd, met een provinciaal aandeel van € 7,49 miljoen. Het tekort aangaande de indexatie is het provinciale deel € 3,6 miljoen.
Op pagina 18 van de burap staat: “De financiële consequenties worden hier formeel voorgelegd. € 150.000 wordt gedekt door reeds op de meerjarige begroting geraamde middelen en € 7.340.000 wordt gedekt uit bestaande middelen uit reserves.” Een deel van deze € 7.340.000 beogen GS te onttrekken uit de risicoreserve N&O Natuur.
De kostenstijging heeft echter geen verband met de natuurdoelen van de GOL. Het is niet gepast om middelen uit de risicoreserve N&O Natuur te onttrekken. Het is zuiverder om deze risicoreserve N&O in te zetten voor (te verwachten) tekorten voor natuur. De tekorten voor natuur lopen namelijk op, terwijl er niet meer middelen naar natuur gaan (zie het coalitieakkoord).
Onzes inziens moet een beroep worden gedaan op de reserves die wel direct betrekking hebben op de kostenstijging.
Zie ook de beantwoording van technische vragen over dit onderwerp, zoals vermeld in het dagbericht van 2 april jl.: https://brainps.brabant.nl/actueel/dagberichten-voor-statenleden/2020/april/dagbericht-2-april.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, SP, D66

Tegen

FvD, PvdA, LB, VVD, CDA, PVV, 50+, CU-SGP

Lees onze andere moties

Amendement Geen vissteigers aan Meanderende Maas

Lees verder

Motie Afrekenbare doelen voor uitvoeringsprogramma Eiwittransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer