Motie Anti­ci­peren op autonome krimp van het aantal land­bouw­dieren


8 april 2022

Motie: Anticiperen op autonome krimp van het aantal landbouwdieren


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 april 2022;

behandelend het Statenvoorstel 17/22 Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030;


constaterende dat

  • als gevolg van Rijksbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen er sprake is van een ‘autonome’ krimp van het aantal landbouwdieren in Brabant;[1]

overwegende dat

  • de secundaire sector rond de landbouw, waaronder de veevoederindustrie, de transportsector en mestverwerking, en ook de financiële sector, economisch belang heeft bij vertraging en minimalisatie van deze krimp;
  • de krimp van het aantal landbouwdieren echter een effectief middel is ten behoeve van vele provinciale belangen, waaronder bodem-, water- en luchtkwaliteit, biodiversiteit, volksgezondheid en dierenwelzijn;
  • de economische belangen van de secundaire landbouwsectoren en de banken ondergeschikt zijn aan de algemene Brabantse belangen van een gezonde leefomgeving voor dier en mens;
  • provinciaal beleid dat de secundaire landbouwsectoren en de banken steunt, zoals het faciliteren van mestbewerkingsinstallaties (die afhankelijk zijn van een mestoverschot), de autonome beweging van krimp van het aantal landbouwdieren kan afzwakken;

dragen Gedeputeerde Staten op

  • een natuurlijke krimp van de secundaire landbouwsectoren te begeleiden, volgend op de autonome krimp van het aantal landbouwdieren;
  • dit op te nemen in de uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel, en de uitvoeringsagenda Mest;


en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld

Lokaal Brabant,
Wil van Pinxteren

[1] Zie bijv. p. 71 van het concept Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030


Status

Verworpen

Voor

PvdD, LB

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP