Motie Maatwerk voor water­kwa­liteit


11 maart 2022

Motie: Maatwerk voor waterkwaliteit


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 maart 2022,

behandelend het Statenvoorstel 67/21 Omgevingsverordening Noord-Brabant

constaterende dat

 • in een Omgevingsplan- en verordening moet worden beoordeeld of sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, zoals natuur, wonen en landbouw;
 • in het Regionaal Water en Bodemprogramma (RWP) van de provincie Noord-Brabant (met als uitgangspunt de Kaderrichtlijn Water) Brabantbreed is afgesproken dat de waterkwaliteit moet worden verbeterd;
 • daarmee de noodzaak en het (bovengemeentelijk) provinciaal belang van het verbeteren van de waterkwaliteit is gemotiveerd;

overwegende dat

 • het niet waarschijnlijk is dat de waterkwaliteitsdoelen op tijd (2027) worden behaald;
 • wanneer het ons niet lukt om in 2027 de doelen te hebben behaald, we een extra inspanning moeten leveren;
 • eerdere inspanningen in de waterwingebieden hun vruchten afwerpen;
 • in de Omgevingsverordening in ruimtelijke zin in kaart kan worden gebracht welke activiteiten (te) belastend zijn voor de waterkwaliteit in Brabant;
 • met name in de Groen Blauwe mantel de functies water, landbouw en natuur met elkaar zijn verweven;
 • aanvullend maatwerk (op lokaal niveau) ervoor kan zorgen dat de waterkwaliteitsdoelen worden behaald, zoals het beter beschermen van (deel)stroomgebieden, het instellen van spuitvrije zones, het sluiten van watersystemen in de tuinbouw of het verhogen van de grondwaterstand;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • voor de Groen Blauwe mantel waar de doelen voor schoon water niet zijn behaald aanvullende instructieregels te geven richting gemeenten en waterschappen, zodat er voor wordt gezorgd dat activiteiten die (nu en in de toekomst) nadelige invloed hebben op de parameters voor waterkwaliteit zoals genoemd in het Provinciaal Milieu en Waterplan (PMWP) kunnen worden beperkt;
 • deze regels zodanig te formuleren dat op lokaal niveau de mogelijkheid bestaat om de bescherming van de waarden te verbeteren en kan worden gestreefd naar een betere afweging van diverse functies in de Groen Blauwe mantel;
 • Provinciale Staten hierover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Wil van Pinxteren,
Lokaal Brabant


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Groep Rutjens, LB

Tegen

Groep de Bie, FvD, PvdA, GL, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP