Motie Alle mogelijke miti­ge­rende maat­re­gelen wind­tur­bines


11 maart 2022

Motie: Alle mogelijke mitigerende maatregelen windturbines


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 maart 2022,

behandelend het Statenvoorstel 67/21 Omgevingsverordening Noord-Brabant


constaterende dat

 • Provinciale Staten met het aannemen van de motie ‘Faunabeschermende maatregelen bij windturbines’ op 13 november 2020 hebben besloten dat bij het plaatsen van turbines alle mogelijke relevante mitigerende maatregelen moeten worden genomen;
 • in de omgevingsverordening de tekst van de motie grotendeels is overgenomen, maar niet de “alle mogelijke en relevante” mitigerende maatregelen;
 • de uitwerking van de motie derhalve niet voldoende is;


overwegende dat

 • er in de toekomst een toename aan windturbines zal zijn;
 • de veiligheid voor vogels en vleermuizen daarbij gewaarborgd moet en kán worden;
 • de provincie Noord-Brabant voor de uitwerking van faunabescherming bij windturbines aansluit bij het samenwerkingstraject NIEWHOL;
 • de mitigerende maatregelen in de bouwstenen van het NIEWHOL veel ruimte voor interpretatieverschillen laten;
 • met name de recente aanvaringen met de Zeearenden laten zien dat hetgeen in deze bouwstenen staat vermeld niet voldoende is, mede gezien het verschuiven van vogelpopulatiegebieden, en bijvoorbeeld het steeds meer voorkomen van de Zeearend;
 • een windturbine die is uitgerust met een detectiesysteem met stilstandvoorziening het meest effectieve middel is om toekomstige faunaslachtoffers door windturbines te voorkomen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • de Omgevingsverordening in lijn te brengen met de aangenomen motie en “alle mogelijke en relevante mitigerende maatregelen” daarin op te nemen
 • om tevens op te nemen dat elke windturbine op zijn minst technisch moet worden voorbereid op een detectiesysteem met stilstandvoorziening en dat elk windturbinepark moet beschikken over een detectiesysteem met stilstandvoorziening;
 • Provinciale Staten hierover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PVV, 50+

Tegen

PvdA, GL, LB, VVD, CDA, SP, D66, CU-SGP