Motie Behoudt de Brabantse zandpaden


11 maart 2022

Motie: Behoudt de Brabantse zandpaden


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 maart 2022,

behandelend het Statenvoorstel 67/21 Omgevingsverordening Noord-Brabant


overwegende dat

  • de provincie een belangrijk rol heeft in het beschermen van het cultureel erfgoed;
  • de Brabantse zandpaden, als deel van het Brabants historisch landschap, de afgelopen decennia onder vuur hebben gelegen;
  • de cultuurhistorische zandpaden die Brabant nog rijk is, ook een ecologische en een toeristische functie vertegenwoordigen;

constaterende dat

  • de cultuurhistorische zandpaden van Noord-Brabant niet als provinciaal belang zijn vervat in de Omgevingsverordening;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de cultuurhistorische zandpaden in de provincie Noord-Brabant aan te merken als een provinciaal belang in de Omgevingsverordening,
  • voor de bescherming van de cultuurhistorische zandpaden nadere regels op te stellen;
  • Provinciale Staten hierover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Wil van Pinxteren,
Lokaal Brabant

Nico Heijmans,
SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, LB, SP, PVV

Tegen

CDA, D66, 50+, CU-SGP, Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, VVD