Motie Meer inzet op biolo­gische landbouw in 2030


8 april 2022

Motie: Meer inzet op biologische landbouw in 2030


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 april 2022;

behandelend het Statenvoorstel 17/22 Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030;


constaterende dat

  • in het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 de ambitie wordt uitgesproken dat 15% van het Brabantse landbouwareaal in 2030 biologisch is;
  • de biologische landbouw een kernpunt van de Farm to Fork- en Green Deal-strategie van de Europese Commissie is, dat is vertaald in een concrete ambitie van gemiddeld 25% biologisch areaal in Europa in 2030;[1]
  • de groei naar 15% biologisch areaal in Europa in 2031 al als autonome ontwikkeling beschouwd kan worden;[2]

overwegende dat

  • de omschakeling naar biologische landbouw positieve effecten heeft op veel vlakken waarvoor we als provincie (deels) verantwoordelijkheid dragen, zoals bodem-, water- en luchtkwaliteit, biodiversiteit, volksgezondheid en dierenwelzijn;
  • een hogere ambitie meer recht doet aan de urgentie van verduurzaming van de Brabantse landbouw;
  • Europese landbouwsubsidies door de provincie ingezet kunnen worden voor (ondersteuning bij) omschakeling naar biologische landbouw;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • met het Uitvoeringsprogramma Landbouw en Voedsel ambitieus in te zetten op een substantieel hoger aandeel biologisch landbouwareaal in Brabant, en daarbij 15% als uiterste minimumwaarde te beschouwen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld

Lokaal Brabant,
Wil van Pinxteren


[1] Zie p. 40

[2] https://www.boerderij.nl/eu-doel-biologisch-areaal-buiten-bereik


Status

Verworpen

Voor

PvdD, LB, SP, 50+

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, VVD, CDA, PVV, D66, CU-SGP