Motie Boeren of boeren


4 november 2022

Motie: Boeren of boeren


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 4 november 2022;

behandelend het Statenvoorstel 41/22 Begroting 2023;


constaterende dat

  • er landelijk regelmatig een grotere vraag is naar water dan wat er ons land binnenkomt via regen en rivieren;[1],[2]
  • de dreigende watercrisis/ droogtesituatie/ het watertekort aanleiding geeft om ons watergebruik opnieuw te prioriteren;

overwegende dat

  • er een enorme hoeveelheid water nodig is voor de akkerbouw;
  • het evident is dat een grondwaterwinning met een omvang als die van bijvoorbeeld Refresco van invloed is op de verdroging;
  • beleidsmatig geen onderscheid wordt gemaakt tussen een aanvraag van de industrie voor de productie van verpakt water, frisdrank of bier en een aanvraag van de drinkwaterbedrijven voor de productie van drinkwater;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • te erkennen dat niet alles overal kan wat betreft waterwinning in Noord-Brabant;
  • een scherpe prioritering te maken tussen waterwinning ten behoeve van de akkerbouw enerzijds, en voor de productie van verpakt water, frisdrank of bier anderzijds;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
& Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

Jan Frans Brouwers,
50PLUS

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/08/03/water-moet-worden-verdeeld-door-aanhoudende-droogte

[2] https://www.weer.nl/nieuws/2021/groeiseizoen-2021-zonder-groot-neerslagtekort


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50+, CDA, CU-SGP, D66, FvD, GL, Groep de Bie, Groep Rutjens, LB, PvdA, PVV, VVD