Motie Indicator voor het aantal land­bouw­dieren


4 november 2022

Motie: Indicator voor het aantal landbouwdieren


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 4 november 2022,

behandelend het Statenvoorstel 41/22: Begroting 2023;


overwegende dat

  • krimp van het aantal landbouwdieren steeds duidelijker een aangewezen maatregel is om stikstof (ammoniak) en broeikasgassen (methaan) te reduceren, gezien de weinig hoopgevende ontwikkelingen rond gediskwalificeerde stalinnovaties;

constaterende dat

  • de Interim Omgevingsverordening (Iov) met artikel 2.68 ‘Uitzonderingsregeling voor stoppende veehouderijen’ de mogelijkheid biedt om aan de stikstofreductie-eisen te voldoen door minder dieren te houden, maar dat hiervoor geen indicator is opgenomen in de begroting;
  • in de begroting wel indicatoren zijn opgenomen over allerhande technische emissiereducerende maatregelen, maar niet over de daadwerkelijke bronaanpak: krimp van het aantal landbouwdieren;
  • het nuttig kan zijn om inzicht te verkrijgen in welke mate gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van Iov artikel 2.68;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • bij het eerstvolgende P&C-moment een indicator te introduceren voor de krimp van het aantal landbouwdieren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
& Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen