Motie Wind­tur­bines, wees voor­bereid


4 november 2022

Motie: Windturbines, wees voorbereid


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 4 november 2022;

behandelend het Statenvoorstel 41/22 Begroting 2023;


constaterende dat

  • regelmatig vleermuizen en vogels sterven door draaiende windturbines;

overwegende dat

  • de vergunningverlening voor een windturbine of windpark gebeurt op basis van een momentopname;
  • de ecologische omstandigheden tijdens de exploitatieperiode van een windturbine essentieel kunnen veranderen, doordat soorten niet langer in gunstige staat van instandhouding blijken te zijn of doordat andere kwetsbare soorten van het gebied gebruik gaan maken;
  • dergelijke gewijzigde omstandigheden kunnen leiden tot verplichte stilstand van de betreffende turbines totdat voldoende mitigerende maatregelen zijn getroffen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • in het kader van een goede inpassing in de omgeving op te leggen dat de in Noord-Brabant actieve windturbines of windparken technisch worden voorbereid op een detectie- en stilstandssysteem;
  • hiervoor een regeling uit te werken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
& Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

Jan-Frans Brouwers,
50PLUS


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen