Motie Met minder dieren en minder inves­te­ringen voldoen aan emis­sie­normen 2024


11 november 2022

Motie: Met minder dieren en minder investeringen voldoen aan emissienormen 2024


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 november 2022,

behandelend het Statenvoorstel 41/22: Begroting 2023;


constaterende dat

overwegende dat

  • het houden van minder dieren weliswaar ceteris paribus leidt tot minder inkomsten, maar dat het uitblijven van grote investeringen in emissiereducerende stalsystemen daar tegenover staat, waardoor het onder de streep toch financieel aantrekkelijk kan zijn;
  • het houden van minder dieren t.b.v. de stikstofnormen van 2024 extra kan bijdragen aan de provinciale ambities omtrent verduurzaming van de landbouw, in lijn met het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 (economisch, ecologisch en maatschappelijk in balans), met de daarbij horende kansen voor extra (financiële) ondersteuning voor de betreffende boeren;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • zo snel mogelijk een wijzigingsvoorstel Interim Omgevingsverordening aan PS voor te leggen, waarmee juridisch wordt geborgd dat veehouders (met een aanpassing van de vergunning) kunnen voldoen aan de gestelde emissienormen door het houden van minder dieren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
& Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50+, D66, PVV, SP, VVD, LB, GL, PvdA

Tegen

CDA, Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, CU-SGP