Motie ’t Zand hoort bij Brabant


11 november 2022

Motie: ’t Zand hoort bij Brabant


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 4 november 2022,

behandelend het Statenvoorstel 41/22: Begroting 2023;


overwegende dat

  • een deel van de Brabantse zandpaden al zijn beschermd in de omgevingsverordening doordat ze zijn opgenomen in cultuurhistorische waardenkaarten;
  • de overige, nog niet beschermde zandpaden ook ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden hebben, en bijdragen aan een mooi Brabant;
  • verharding van zandpaden leidt tot afname biodiversiteit, het landschap en de cultuurhistorie aantast, en kan leiden tot hittevorming en wateroverlast;
  • met verharding van zandpaden dus direct meerdere provinciale belangen worden geschaad;
  • in september 2022 het aanvalsplan Landschap is gelanceerd met als doel om in 2050 10 procent van het landelijk gebied met landschapselementen (zoals bomenrijen, heggen, keverbanken en sloten) te laten dooraderen;
  • het aanvalsplan Landschap breed gedragen is door landbouw- en natuurorganisaties en de provincies hebben aangegeven deze opgave mee te nemen in de landbouwtransitie en natuurherstelplannen;
  • landschapselementen en zandpaden in Brabant vaak samengaan en elkaar versterken in ecologie, cultuurhistorie en landschapsbeleving;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • te onderzoeken wat de provincie kan doen om het behoud van de Brabantse zandpaden te stimuleren;
  • dit terug te koppelen aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
& Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

Tom Ludwig,
GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, 50+, CDA, D66, Groep Rutjens, LB, PvdA, PVV, SP

Tegen

CU-SGP, FvD, Groep de Bie, VVD