Motie Onderzoek miti­ge­rende maat­re­gelen bestaande wind­parken


11 november 2022

Motie: Onderzoek mitigerende maatregelen bestaande windparken


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 november 2022;

behandelend het Statenvoorstel 41/22 Begroting 2023;


constaterende dat

  • regelmatig vleermuizen en vogels sterven door draaiende windturbines;
  • één van de vervolgafspraken in het bouwstenendocument NIEUWHOL is, dat LNV en provincies onderzoeken bij welke bestaande parken mitigerende maatregelen zoals stilstand het aantal slachtoffers onder vogels- en vleermuizen aanzienlijk kan terugdringen;[1]

overwegende dat

  • de vergunningverlening voor een windturbine of windpark gebeurt op basis van een momentopname;
  • de ecologische omstandigheden tijdens de exploitatieperiode van een windturbine essentieel kunnen veranderen, doordat soorten niet langer in gunstige staat van instandhouding blijken te zijn of doordat andere kwetsbare soorten van het gebied gebruik gaan maken;
  • dergelijke gewijzigde omstandigheden kunnen leiden tot verplichte stilstand van de betreffende turbines totdat voldoende mitigerende maatregelen zijn getroffen;[2]

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • vanuit het lopende onderzoek PS actief te informeren over bij welke parken mitigerende maatregelen zoals stilstand wenselijk zijn;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
& Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren


[1] BOUWSTENEN VOOR HET AKKOORD NATUURINCLUSIEVE ENERGIETRANSITIE WIND EN HOOGSPANNING OP LAND

[2] https://www.demorgen.be/nieuws/een-dode-lepelaar-en-een-windmolen-ligt-vier-maanden-stil-je-zit-snel-aan-twintig-slachtoffers-per-turbine~b1c95be2/


Status

Aangehouden

Voor

Tegen