Motie Struc­turele verant­woor­de­lijkheid voor opvang inheemse dieren


11 november 2022

Motie: Structurele verantwoordelijkheid voor opvang inheemse dieren


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 november 2022,

behandelend het Statenvoorstel 41/22: Begroting 2023;


overwegende dat

 • eenieder een zorgplicht heeft voor inheemse dieren, maar dat burgers geen zorgbehoevende inheemse dieren mogen opvangen, waardoor opvangcentra voor inheemse dieren noodzakelijk zijn om aan die zorgplicht te kunnen voldoen;
 • opvangcentra voor inheemse dieren een belangrijke rol hebben in m.n.;
  • het signaleren van dierziekten onder inheemse dieren;
  • soortenbescherming, door de opvang en het herstel van soorten met een minder goede staat van instandhouding;
  • het bieden van een plek bieden aan vrijwilligers, waaronder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • dierenambulances een belangrijke functie vervullen in het vervoer van inheemse dieren naar de opvangcentra;

constaterende dat

 • n.a.v. van aangenomen motie M223-2020 GS hebben besloten tot financiële ondersteuning van de opvang van inheemse wilde dieren voor de jaren 2021 en 2022, wat betekent dat de ondersteuning per 2023 stopt, terwijl de noodzaak tot opvang van inheemse wilde dieren blijft;
 • de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) adviseert om samen met de sector en andere overheden in te zetten op de zorg voor continuïteit en afspraken over structurele financiering van wildopvangcentra, en daarbij een belangrijke rol voor de provincie ziet;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • er zorg voor te dragen dat de Brabantse opvangcentra voor inheemse dieren en de dierenambulances structureel kunnen blijven faciliteren in de zorgplicht voor inheemse dieren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
& Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50+, FvD, Groep Rutjens, LB, PVV, SP

Tegen

CDA, CU-SGP, D66, GL, Groep de Bie, PvdA, VVD