Motie Provin­ciale verant­woor­de­lijkheid voor opvang van inheemse dieren


13 november 2020

Motie: Provinciale verantwoordelijkheid voor opvang van inheemse dieren


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 13 november 2020;

behandelend Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021;


constaterende dat

 • de eenmalige stimuleringssubsidie voor de wettelijk vereiste professionalisering van opvangcentra voor inheemse dieren de basis voor goede opvang heeft gelegd;
 • met provinciale steun o.a. stichting Fauna Opvang Brabant (FOB) is opgericht;

overwegende dat

 • eenieder een zorgplicht heeft voor inheemse dieren, maar dat burgers geen zorgbehoevende inheemse dieren mogen opvangen;
 • de provincie door het Rijk is aangewezen als bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen voor opvangcentra om inheemse dieren te mogen opvangen;
 • opvangcentra voor inheemse dieren noodzakelijk zijn voor burgers om aan die zorgplicht te kunnen voldoen;
 • opvangcentra een belangrijke rol hebben in het signaleren van dierziekten onder inheemse dieren;
 • opvangcentra bijdragen aan soortenbescherming, door de opvang en het herstel van soorten met een minder goede staat van instandhouding;
 • opvangcentra een plek bieden aan vrijwilligers, waaronder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • dierenambulances een belangrijke functie vervullen in het vervoer van inheemse dieren naar de opvangcentra;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • er zorg voor te dragen dat de Brabantse opvangcentra voor inheemse dieren en de dierenambulances structureel kunnen blijven faciliteren in de zorgplicht voor inheemse dieren;
 • de opvangcentra en dierenambulances hiertoe ten minste voor de rest van de huidige bestuursperiode structureel financieel te ondersteunen, en dit te dekken uit de middelen voor het programma Natuur en Milieu en hierover PS te informeren en/of hiertoe een dekkingsvoorstel vanuit reserves Natuur te doen;
 • in overleg met de andere provincies (in IPO-verband) en het Rijk aan te sturen op een landelijke regeling;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
PvdD

Willem Rutjens,
FvD

Maikel Boon,
PVV

Roel Gremmen,
VVD

Maarten Everling,
SP

Martijn de Kort,
PvdA


Status

Aangenomen

Voor

FvD, PvdA, GL, PvdD, VVD, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP

Tegen

LB, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Landbouw is economie

Lees verder

Motie Elektrische dienstauto’s voor Gedeputeerde Staten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer