Motie Landbouw is economie


13 november 2020

Motie: Landbouw is economie


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 13 november 2020;

behandelend Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021;


constaterende dat

 • Gedeputeerde Staten landbouw en voedsel zien als een belangrijke innovatieve sector met een duidelijk toegevoegde waarde voor Brabant;[1]
 • Gedeputeerde Staten de in het Beleidskader Economie 2030 aangekondigde uitvoeringsagenda’s op gaan stellen, en daarin aan zullen geven hoe de beschikbare middelen à € 69 miljoen worden ingezet;
 • er vanuit het Beleidskader Economie 2030 de komende jaren wordt ingezet op vijf innovatie-coalities, waaronder Agrifood/voedselketen, zoals in het voorstel genoemd: “we zetten samen met onze partners in de landbouw- en voedselketen in op nieuwe voedselconcepten, eiwittransitie en synergie tussen landbouw, water en natuur”;[2]
 • Gedeputeerde Staten in het bestuursakkoord de volgende ambitie heeft uitgesproken:
  We bevorderen innovatie (waaronder de eiwittransitie) in landbouw en agrifood om deze sector te verduurzamen en de concurrentiekracht te verstevigen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de portefeuille economie.

overwegende dat

 • de eiwittransitie de Tesla onder de Agrifood is, en in potentie een nieuwe, grote markt met toekomstperspectief voor boeren en voedselbedrijven biedt;
 • innovaties op het gebied van Agrifood/voedselketen en eiwittransitie een substantiële provinciale ondersteuning behoeven om de beoogde stevigere concurrentiekracht te realiseren;
 • er derhalve vanuit het Beleidskader Economie 2030 voldoende aandacht moet zijn voor landbouw en voedsel, en in het bijzonder voor innovaties i.h.k.v. de eiwittransitie;
 • in 2021 een nieuw Uitvoeringsprogramma Eiwittransitie wordt vastgesteld, vanuit het Beleidskader Economie 2030 en de nog vast te stellen Visie Landbouw en Voedsel;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • voor de uitvoering van een stevige Visie Landbouw en Voedsel, en de daarbij horende eiwittransitie, voldoende financiële middelen te reserveren vanuit het Beleidskader Economie 2030;
 • hierover met een voorstel te komen in de startnotitie van de Visie Landbouw en Voedsel;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Jade van der Linden,
GroenLinks

Maarten Everling,
SP

Stijn Smeulders,
PvdA

Janneke van Kessel,
D66


[1] Bestuursakkoord 2020 - 2023
[2] Beleidskader Economie 2030, p. 48


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GL, PvdD, LB, VVD, CDA, SP, D66, 50+, CU-SGP

Tegen

FvD, PVV