Motie Stop de jacht op de Wilde Eend


16 oktober 2020

Motie: Stop de jacht op de Wilde Eend


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020;

behandelend Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-2020;


constaterende dat

overwegende dat

  • een soort die al jaren een dalende trend laat zien, per definitie geen surpluspopulatie heeft die risicoloos bejaagd kan worden;
  • jagers aangeven dat zij de soort helpen door het plaatsen van broedkorven en door predatorbestrijding;
  • de predatie door mensen ook moet worden beĆ«indigd en de jacht op wilde eenden dus dient te worden gestopt

spreken uit

  • dat de Wilde Eend niet langer vrij bejaagbaar dient te zijn;

dragen Gedeputeerde Staten op

  • het Rijk te verzoeken de Wilde Eend van de landelijke lijst met vrij bejaagbare soorten te halen;
  • de Faunabeheereenheid (FBE) te verzoeken om jagers op te roepen de jacht op de Wilde Eend te stoppen;
  • de reactie van de FBE hierop terug te koppelen aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Tom Ludwig,
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, PVV

Tegen

FvD, PvdA, LB, VVD, CDA, SP, D66, 50+, CU-SGP

Lees onze andere moties

Motie Provinciale Staten aan zet voor Natuurnetwerk Brabant

Lees verder

Motie Landbouw is economie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer