Motie Provin­ciale Staten aan zet voor Natuur­netwerk Brabant


16 oktober 2020

Motie: Provinciale Staten aan zet voor Natuurnetwerk Brabant


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020,

behandelend het Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-20,


constaterende dat

 • de commissie Remkes de provincies adviseert om versneld herstel- en verbetermaatregelen uit te voeren in de kwetsbare Natura 2000-gebieden, gericht op geloofwaardig en aantoonbaar herstel van Natura 2000-gebieden;
 • het realiseren van robuuste natuur een kerntaak van de provincie is;
 • de provincie zichzelf tot doel heeft gesteld om het Natuurnetwerk in 2027 te realiseren;
 • in 2027 alle ontbrekende verbindingen in het netwerk moeten zijn gedicht met nieuwe natuur;
 • het achterlopen op de planning van realisatie een probleem is dat bij elke BURAP terug komt;

overwegende dat

 • ons handelen moet passen in en relevant moet zijn voor de Gebiedsgerichte Aanpak en binnen de bredere maatschappelijke inzet op realisatie van NNB en natuurherstel;
 • in het provinciale budget nog € 450 miljoen beschikbaar is voor de grondverwerving, aanleg en inrichting van het complete NNB inclusief Ecologische Verbindingszone,
 • uit de beantwoording van onze technische vragen blijkt dat er momenteel geen aanleiding is om de businesscase bij te stellen, dus we kunnen niet stellen dat een tekort wordt verwacht;
 • er tot en met 2027 bijna € 9 miljoen wordt besteed aan overhead kosten voor het GOB;
 • de aanpak bij de Westelijke Langstraat laat zien dat de provincie (GS/PS), zonder tussenkomst van het GOB, in relatief korte tijd veel resultaten kan boeken;
 • dat de directe aanpak van de provincie en de directe betrokkenheid van Provinciale Staten hier in positieve zin significant aan heeft bijgedragen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • bij de begrotingsbehandeling van 2021 met een voorstel te komen voor realisatie van het Natuurnetwerk, waarbij de aanpak voor de Westelijke Langstraat als leidraad wordt genomen voor het afronden van het Natuurnetwerk Brabant in deelprojecten (zoals statenvoorstellen) en de betrokkenheid van het GOB evenredig wordt afgebouwd;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, PVV, D66, 50+, CU-SGP