Motie: Open­baarheid advies­or­ganen


16 oktober 2020

Motie: Openbaarheid adviesorganen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020;

behandelend Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-2020;


constaterende dat

  • we als provincie een aantal adviesorganen kennen, die door de provincie worden gefaciliteerd;
  • deze adviesorganen met hun adviezen aanzetten tot belangrijke beleidsvoornemens, en soms ook sterke invloed uitoefenen op provinciale belangen en verantwoordelijkheden;
  • de vergaderingen van deze adviesorganen, en de notulen hiervan, niet (altijd) openbaar zijn;

overwegende dat

  • de beslotenheid van (sommige) adviesorganen tot gevolg heeft dat de uitoefening van hun invloed niet transparant is;
  • Statenleden in het kader van hun controlerende taak zicht moeten hebben op de processen in de adviesorganen;
  • openbaarheid geen financiĆ«le implicaties voor de adviesorganen heeft;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • openbaarheid van de vergaderingen en notulen van Brabantse adviesorganen (ten minste voor Statenleden) voortaan als voorwaarde te stellen voor structurele of incidentele provinciale ondersteuning;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Hagar Roijackers,
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, PVV, 50+

Tegen

FvD, PvdA, LB, VVD, CDA, SP, D66, CU-SGP