Motie Onderzoek afwe­gings­kader logis­tieke distri­bu­tie­centra


16 oktober 2020

Motie: Onderzoek afwegingskader logistieke distributiecentra


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020,

behandelend het Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-20,


constaterende dat

  • in de themabijeenkomsten op 2 en 9 oktober jl. de wens is uitgesproken voor een onderzoek naar een breder afwegingskader, waarin alle aspecten (waaronder ook leefbaarheid, natuurbescherming, verkeerveiligheid en volksgezondheid) worden uitgezocht en uitgewerkt, zodanig dat PS in een positie worden gebracht om een integraal beleid voor logistieke bedrijfsterreinen te kunnen vaststellen;
  • een meerderheid van PS steun uitsprak voor een dergelijk onderzoek;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar een breder afwegingskader voor logistieke distributiecentra, en naar een steviger regierol voor de provincie, zoals genoemd in de themabijeenkomsten Ruimte van 2 en 9 oktober jl.;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Jan Frans Brouwers,
50PLUS

Michiel Philippart,
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, PVV, 50+, CU-SGP

Tegen

FvD, PvdA, LB, VVD, CDA, SP, D66