Motie Recre­a­tieve natuur in gelijke tred met inwoners en behoefte


16 oktober 2020

Motie: Recreatieve natuur in gelijke tred met inwoners en behoefte


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020,

behandelend het Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-20


constaterende dat

  • het realiseren van robuuste natuur een kerntaak van de provincie is;
  • volgens de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose 2020 het aantal inwoners in Brabant de komende 10 jaar sterk toeneemt;[1]
  • steeds meer mensen de natuur in Brabant weten te vinden om te recreëren, met name sinds de uitbraak van COVID-19;[2]
  • de druk op Natura 2000-gebieden en het NNB daardoor toeneemt;

overwegende dat

  • om de 1,5 meter afstand in het kader van COVID-19 te kunnen waarborgen, er niet alleen meer ruimte nodig is vóór natuur, maar ook ín de natuur;
  • de toenemende behoefte aan recreatie in de natuur, vertaald moet worden in de aanleg van meer recreatieve natuur in Brabant, los van de beschermde natuur;
  • bij exploitatieplannen van woningbouw bijdragen voor posten kunnen worden opgenomen voor o.a. infrastructuur en voorzieningen, en dus ook voor recreatieve natuur;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • bij de begrotingsbehandeling van 2020 met een voorstel te komen voor realisatie van extra recreatieve natuur, waarbij de omvang van het areaal recreatieve natuur in Brabant gelijke tred houdt met het groeiende aantal inwoners in Brabant;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren


[1] https://bevolkingsprognose.bra...

[2] https://www.bd.nl/brabant/door...


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP