Motie 6 meter en 60 kilometer op Rucphen­seweg


16 oktober 2020

Motie: 6 meter en 60 kilometer op Rucphenseweg


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020,

behandelend het Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-20,


constaterende dat

  • het doel is om de N638 tussen Rucphen en Zundert veiliger te maken;
  • bij de herijking van de weg is gekozen voor 80 km/h met op drie plaatsen een snelheidsbeperking tot 60 km/h, waardoor er een lappendeken van toegestane snelheden ontstaat die tot verwarring bij de weggebruiker kan leiden;
  • de beroepsprocedure over de aanbesteding van de herinrichting van de N638, voldoende tijd geeft om deze kennelijke fout te herstellen;

overwegende dat

  • het inrichten van de weg met 60 km/h als uitgangspunt positief is voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en natuurwaarden;
  • uit de planstudie herijking N638 blijkt dat uniformiteit en herkenbaarheid voor de weggebruiker voorop staan en dat de toegestane snelheid niet heel vaak mag wisselen;[1]
  • een wegbreedte van 6 meter nagenoeg over de gehele lengte van de weg inpasbaar is;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • alsnog te kiezen voor het inrichten van de weg met 60 km/h en nagenoeg overal 6 meter breedte als uitgangspunt;
  • hierover in gesprek te gaan met de gemeente Rucphen en Zundert;
  • Provinciale Staten hierover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Harold van den Broek,
Lokaal Brabant

Jan Frans Brouwers,
50PLUS


[1] ‘’Herijking Planstudie N638 Eindrapportage’’ Provincie Noord-Brabant


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, LB, 50+

Tegen

FvD, PvdA, VVD, CDA, SP, PVV, D66, CU-SGP