Amen­dement Geen vingers branden aan branding


16 oktober 2020

Amendement: Geen vingers branden aan branding


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020;

behandelend Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-2020;


besluiten,

1. In te stemmen met de bestuursrapportage II-2020 en de hierin opgenomen voorstellen a t/m d;
en niet in te stemmen met het beschikbaar stellen van - de op stelpost - beschikbare middelen voor internationalisering en branding van € 1,012 miljoen;

5. Vast te stellen de 3e begrotingswijziging 2020;
en niet in te stemmen met het beschikbaar stellen van - de op stelpost - beschikbare middelen voor internationalisering en branding van € 1,012 miljoen;


Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Toelichting
Het college stelt voor om € 1,012 miljoen beschikbaar te stellen voor continuering van de Aanpak Internationalisering en Branding.
De economische groei in Brabant steekt al duidelijk boven het landelijk gemiddelde uit. Tegelijk hebben we in Brabant ook te maken met te veel stikstofuitstoot, te veel CO2-uitstoot, te veel energieverbruik, te weinig woningen, en te weinig ruimte voor alle provinciale ambities.
De verhouding tussen economische activiteit enerzijds, en de ecologische grenzen en leefbaarheid anderzijds, is flink uit balans. In dat licht is het uitermate onverstandig om via promotie- en reclameacties in te zetten op nog meer bedrijvigheid naar Brabant halen.
Met de aanpak Internationalisering en Branding wordt juist hierop ingezet, en het college stelt voor dit te continueren. De evaluatie van de inzet op Internationalisering en Branding tot nu toe wijst uit dat er niets concreets is te zeggen over de effectiviteit van de activiteiten.
Het niet beschikbaar stellen van de beschikbare middelen op betreffende stelpost levert winst op in het licht van de dreigende begrotingstekorten.


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP