Motie Voorkom land­bouwgif in de natuur


3 juli 2020

Motie: Voorkom landbouwgif in de natuur


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 juli 2020,

behandelend het Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020;


constaterende dat

  • de zeer sterke niet-selectieve insecticide permethrin in de regel wordt gebruikt als behandeling tegen vliegende insecten bij landbouwdieren;
  • TBO’s zoals Natuurmonumenten dit middel niet gebruiken voor het vee dat bij hen in beheer is;
  • insecticiden zoals permethrin kunnen leiden tot minder insecten en daarmee voor het ineenstorten van vogelpopulaties die daarvan afhangen;
  • door de samenstelling van deze stof, deze zich gemakkelijk door het landschap verspreidt en dus ook in natuurgebieden terecht komt waar de stof grote schade aanricht, en dat onderzoek aantoont dat dit veelvuldig voorkomt;
  • dat vanwege de complexiteit van de natuurlijke omgeving, een insecticide onder natuurlijke omstandigheden 2500 maal toxischer kan zijn dan volgens de officieel voorgeschreven laboratoriumtesten en dat chronische blootstelling een effect kan geven dat 500-75000 maal sterker is dan dat de acute blootstelling veroorzaakt;
  • het voorzorgsbeginsel van een bevoegd gezag vereist dat zij passende maatregelen neemt om potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid, de veiligheid en het milieu te voorkomen;

overwegende dat

  • dat de compleet nieuwe inzichten in de verspreidings- en toxiciteitsgraad van permethrin oproepen tot een heroverweging van het gebruik van dit middel;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • te zoeken naar mogelijkheden om een verbod op permethrin op te nemen als voorwaarde voor het uitgeven van graasrechten in gebieden die op de eerste plaats natuur als bestemming hebben;
  • hierover in gesprek te gaan met de (terrein)beheerders;
  • Provinciale Staten hierover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel

GroenLinks,
Tom Ludwig


Deze motie is aangehouden nadat Gedeputeerde Staten hebben toegezegd om in gesprek te gaan met de terreinbeherende organisaties omtrent het gebruik van permethrin in natuurgebieden en bij het toekennen van graasrechten.

Op 15 juni 2021 hebben GS deze Statenmededeling gestuurd, over het resultaat van de verkenning met terreinbeheerders, het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en de ZLTO. GS gaan het GOB en de terreinbeherende organisaties aanmoedigen om het stimuleren van duurzame pacht waar mogelijk verder te ontwikkelen en toe te passen.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen