Motie Wind­tur­bines, maak moni­toring permanent


11 november 2022

Motie: Windturbines, maak monitoring permanent


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 november 2022;

behandelend het Statenvoorstel 41/22 Begroting 2023;


constaterende dat

  • regelmatig vogels sterven door draaiende windturbines;

overwegende dat

  • de vergunningverlening voor een windturbine of windpark gebeurt op basis van een momentopname;
  • de ecologische omstandigheden tijdens de exploitatieperiode van een windturbine essentieel kunnen veranderen, doordat soorten niet langer in gunstige staat van instandhouding blijken te zijn of doordat andere kwetsbare soorten van het gebied gebruik gaan maken;
  • dergelijke gewijzigde omstandigheden kunnen leiden tot verplichte stilstand van de betreffende turbines totdat voldoende mitigerende maatregelen zijn getroffen;[1]
  • de periode van monitoring van de hoeveelheid gestorven vogels nu beperkt is;
  • het merendeel van de windturbines is of wordt uitgerust met een detectiesysteem dat mede geschikt is voor impactregistratie en daarmee een indicatie geeft van de hoeveelheid gestorven vogels bevat;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • in het kader van een goede inpassing in de omgeving op te leggen dat de in Noord-Brabant actieve windturbines of windparken de gegevens uit het detectiesysteem gebruikt worden als blijvende monitoring van de trend van gestorven vogels;
  • hiervoor een regeling uit te werken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
& Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen