Motie Uiterlijk februari 2023 wijzi­gings­voorstel motie M182-2022 naar PS


16 december 2022

Motie: Uiterlijk februari 2023 wijzigingsvoorstel motie M182-2022 naar PS


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 december 2022,

behandelend het debat over de tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november jl. aanvaarde motie M174a-2022;


constaterende dat

overwegende dat

  • sinds het aannemen van motie M182-2022 de mogelijkheid om via stalaanpassingen aan de gestelde emissienormen te voldoen nog moeilijker is geworden,
  • het hierdoor nog belangrijker is geworden om het pad van minder dieren zo snel mogelijk te borgen, en ondernemers op dit vlak zo snel mogelijk perspectief te bieden, omdat stilstaan geen optie is;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • uiterlijk 3 maart 2023 het wijzigingsvoorstel Interim Omgevingsverordening, waarmee juridisch wordt geborgd dat veehouders (met een aanpassing van de vergunning) kunnen voldoen aan de gestelde emissienormen door het houden van minder dieren, ter besluitvorming aan PS voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
& Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CDA, D66, GL, PvdA, PVV, SP, VVD

Tegen

50+, CU-SGP, FvD, Groep de Bie, Groep Rutjens, LB