Motie Voor­be­reiden op sterkere CO2-reductie


4 november 2022

Motie: Voorbereiden op sterkere CO2-reductie


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 november 2022,

behandelend het Statenvoorstel 41/22: Begroting 2023;


overwegende dat

  • het Rijk het CO2-reductiedoel omhoog bijstelt, en in dit kader de provincies ook een extra opdracht krijgen;
  • meer inzet op CO2-reductie zo snel mogelijk in gang gezet dient te worden, omdat we geen tijd te verliezen hebben in het minimaliseren van de gevolgen van klimaatverandering;
  • het daarom wenselijk is om alvast te inventariseren wat er potentieel mogelijk is aan extra provinciale inzet op CO2-reductie;

constaterende dat

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • voor het zomerreces 2023 met externen een analyse te maken van mogelijke aanvullende provinciale maatregelen om CO2 te reduceren;;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
& Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

Wil van Pinxteren,
Lokaal Brabant


Status

Verworpen

Voor

PvdD, LB, 50+, D66, GL, PvdA, SP

Tegen

CDA, CU-SGP, FvD, Groep de Bie, Groep Rutjens, PVV, VVD